Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013,Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 , Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015, Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015, Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016
Họ và tên hot
Thư điện tử hot
Nhập thư điện tử theo định dạng: tuyenpro@yahoo.com
Điện thoại hot
Địa chỉ hot
Tiêu đề hot
Nội dung góp ý hot
Mã xác thực hot
Các ý kiến góp ý

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO