Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và phát triển thị trường    
Cập nhật: 12/07/2023 05:11
Xem lịch sử tin bài

Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và phát triển thị trường

(Theo Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường )

I. Vị trí và chức năng

1. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Cục Quản lý chất ượng nông lâm sản và thủy sản và Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (sau đây viết tắt là Cục) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo quản, chế biến và phát triển thị trường nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.

2. Cục có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

3.Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Các dự thảo: luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủtướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo quản, chế biến và phát triển thị trường nông lâm sản và thủy sản theo phân công của Bộ;

b) Chiếnlược, quy hoạch, cơ chế, chính sách và các chương trình, dự án, đề án về quảnlý chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo quản, chế biến và phát triển thị trườngnông lâm sản và thủy sản theo phân công của Bộ trưởng;

2. Xâydựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật; kế hoạch pháttriển dài hạn, trung hạn, hàng năm; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn,định mức kinh tế - kỹ thuật; tiêu chuẩn quốc gia về quản lý chuyên ngành, lĩnhvực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo phân công của Bộ trưởng và quyđịnh của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩmquyền ban hành.

3. Banhành các văn bản cá biệt và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quảnlý của Cục.

4. Hướngdẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế,chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án; tổchức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm viquản lý của Cục.

5. Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP):

a) Tham mưu phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ xây dựng,trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách,chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ;

b) Tham mưu tổng hợp, báo cáo giải trình trước Quốc hội và Chính phủ; tổng hợp báo cáo tổng thể về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng, ATTP nông lâm sản và thủy sản; tham gia các tổ chức liên ngành, tổ chức quốc tế về chất lượng, ATTP nông lâm sản và thủy sản theo phân công của Bộ trưởng;

c) Thammưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

d) Chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình phối hợp của Chính phủ,của Bộ với các tổ chức chính trị xã hội; của Bộ với các bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các hội, hiệp hội ngành hàng về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản;

đ) Tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục chính sách pháp luật và thông tin truyền thông về chất lượng, ATTP nông lâm sản và thủy sản;

e) Tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá, cảnh báo, xử lý, truyền thông và quản lý nguy cơ ATTP đối với thực phẩm nông lâm sản và thủy sản tiêu dùng trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

g) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ chuyên trách của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm sản và thủy sản theo quyđịnh của pháp luật;

h) Tham mưu Bộ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và phát triển chỉ dẫn địalý đối với sản phẩm nông lâm sản và thủy sản thuộc lĩnh vực được giao và theo phân công của Bộ trưởng.

6. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

a) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở chế biến, bảo quản, kinh doanh độc lậpnông lâm sản và thuỷ sản tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về chấtlượng, ghi nhãn hàng hoá sản phẩm nông lâm sản và thuỷ sản;

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, áp dụng các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng, ghi nhãn, bao gói sản phẩm, hệ thống quản lý chất lượngsản phẩm nông lâm sản và thủy sản tại các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh độc lập;

c) Tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm về chất lượng, ghi nhãn hàng hóa sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đối với các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh độc lập nông lâm sản và thủy sản.

7. Quản lý an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản:

a) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện ATTP; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP đối với:

Cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh độc lập sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật;

Cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh độc lập sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật;

Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm thủy sản;

Cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm hỗn hợp, phối chế, gia vị;

Cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc quản lý của 02 cơ quan thuộc Bộ trở lên; cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên nhưng sản phẩm có sản lượng lớn nhất thuộc thẩm quyền của Bộ;

Chợ đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản;

Cơ sở sản xuất nước đá cho sản xuất, chế biến nông lâm sản và thủy sản;

Cơ sở sảnxuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

b) Tổ chức thực hiện việc thẩm tra, kiểm tra và cấp chứng nhận ATTP, an toàn dịch bệnh đối với thuỷ sản xuất khẩu, giấy chứng nhận lưu hành tự do, chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ hoặc giấy chứng nhận khác có liên quan đối với thực phẩm thủy sản xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thực hiện các chương trình giám sát quốc gia về ATTP xuất khẩu theo yêucầu của nước nhập khẩu đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản; cảnh báo, ngăn chặn và khắc phục sự cố ATTP; kiểm tra, giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm viquản lý được phân công và theo quy định của pháp luật; xử lý, tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật về ATTP trong xuất nhập khẩu thủy sản và sản phẩm thủy sản.

d) Công bố danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ và danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản được phép xuất khẩu vào Việt Nam theo thẩm quyền đượcquy định tại các Thỏa thuận hợp tác giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ với ViệtNam.

8.Về quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp:

a) Tham mưu phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơnvị liên quan thuộc Bộ để xây dựng, trình phê duyệt mạng lưới cơ sở kiểm nghiệmkiểm chứng ATTP quốc gia;

b) Thẩm định, đánh giá, cấp giấy đăng ký lĩnh vực hoạtđộng, chỉ định, công nhận và quản lý hoạt động của các phòng, đơn vị thửnghiệm, kiểm nghiệm, kiểm chứng, tổ chức đánh giá sự phù hợp về chất lượng, antoàn thực phẩm, sản phẩm hàng hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ thuộclĩnh vực thuỷ sản và thuộc quản lý của 02 cơ quan thuộc Bộ trở lên;

c) Đánh giá chỉ định phòng kiểm nghiệm kiểm chứng vềATTP phục vụ quản lý nhà nước và yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; kết luậncuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm ATTP giữa các cơ quan kiểmnghiệm thuộc lĩnh vực của Bộ quản lý;

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định củapháp luật đối với các phòng, đơn vị thử nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm chứng, tổchức đánh giá sự phù hợp về chất lượng, an toàn thực phẩm, sản phẩm hàng hoá,quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ thuộc phạm vi quản lý theo quy định củapháp luật.

đ) Công bố kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm thuộcphạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

e) Đầu mối của Bộ phối hợp với cơ quan liên quan thuộcBộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế vàthừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp.

9.Về bảo quản, chế biến, vận chuyển nông lâm sản và thủy sản:

a) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chiến lược, đề án,chương trình, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến gắn với sản xuấtvà thị trường; hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cácquy định về điều kiện đối với cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển hànghóa nông lâm sản và thủy sản;

c) Hướng dẫn, đánh giá, hỗ trợ nâng cao năng lực chếbiến nông lâm sản và thủy sản;

d) Tiếp nhận hồ sơ, xem xét công nhận hoặc hủy bỏ côngnhận, phổ biến tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực sơ chế, chế biến, bảo quản, vậnchuyển thực phẩm nông lâm sản và thủy sản;

đ) Tổng hợp báo cáo về tình hình sơ chế, chế biến, bảoquản, vận chuyển nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

e) Triển khai các chương trình, đề án, dự án về thugom, xử lý, sơ chế, chế biến phụ phẩm nông lâm sản và thủy sản dùng làm thựcphẩm theo phân công, phân cấp của Bộ.

10.Về phát triển nông nghiệp hữu cơ:

a) Tham mưu tổng hợp, phối hợp trình Bộ banhành cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển nông nghiệp hữucơ và bảo quản, chế biến, phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp hữu cơ;

b) Tham mưu tổng hợp báo cáo và hợptác quốc tế trong phát triển nông nghiệp hữu cơ và bảo quản, chế biến, phát triển thị trường sảnphẩm nông nghiệp hữu cơ;

c) Tổ chức phổ biến, tập huấn triểnkhai thực hiện chính sách, quy định pháp luật về phát triển nông nghiệp hữu cơtại các công đoạn sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh độc lập nông lâm sảnvà thủy sản;

d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra tổ chức chứng nhận, cơsở sơ chế, chế biến, kinh doanh và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong trường hợpcần thiết theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

11. Về phát triển thị trường nông lâm sản và thủysản:

a) Đàm phán kỹ thuật mở cửa thị trường:

- Đầu mối tổng hợp báo cáo đề xuất công tác đàm phánkỹ thuật về ATTP mở cửa thị trường xuất, nhập khẩu nông lâm sản và thủy sản;

- Trực tiếp tổ chức đàm phán kỹ thuật về ATTP mở cửathị trường đối với thực phẩm thủy sản, sản phẩm phối chế.

b) Phát triển thị trường nông lâm sản và thủy sản:

 - Tham mưu Bộphối hợp với Bộ Công Thương xây dựng chính sách, chiến lược, chương trình xúctiến thương mại quốc gia, chương trình phát triển thương hiệu quốc gia và cácchương trình phát triển thị trường khác có liên quan;

- Tham mưu Bộ trình Chính phủ ban hành chươngtrình xúc tiến thương mại nông lâm sản và thủy sản, chương trình phát triển thương hiệunông lâm sản và thủy sản chủ lực;

- Tham mưu Bộ ban hành kế hoạch hàng năm về pháttriển thương hiệu, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường nông lâm sản vàthủy sản; thực hiện các nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển thịtrường nông lâm sản và thủy sản của Bộ;

- Tổng hợp, đề xuất nghiên cứu nhu cầu, yêu cầucủa các thị trường; tổ chức cậpnhật, phổ biến cho các bên liên quan về quy định kỹ thuật, thông tin thị trườngvà thị hiếu tiêu dùng nông lâm thủy sản;

- Tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xúc tiếnthương mại, phát triển thị trường theo phân công của Bộ;

- Quản lý dịch vụ tư vấn,hỗ trợ phát triển thương hiệu nông lâm sản và thủy sản.

12. Thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng công trình theo phân công, phân cấpcủa Bộ trưởng. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án đầu tư chuyên ngànhthuộc phạm vi quản lý của Cục.

13. Tổ chức thực hiện công tác thống kê; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệuthuộc phạm vi quản lý của Cục.

14. Thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực chất lượng, ATTP, bảo quản, chế biếnvà phát triển thị trường thuộc phạm vi quản lý của Cục.

15. Tổ chức, phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học, thực hiện chuyển giao ứng dụngcông nghệ, bảo vệ môi trường, trong lĩnh vực chất lượng, ATTP, bảo quản, chếbiến và phát triển thị trường theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng.

16. Thực hiện hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và các chương trình, dự án quốctế theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng và quy định pháp luật.

17. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chínhcủa Bộ và quy định của pháp luật.

18. Về quản lý tổ chức, hoạt động dịch vụ công:

a) TrìnhBộ cơ chế, chính sách về cung ứng dịch vụ công; thực hiện xã hội hoá các hoạtđộng cung ứng dịch vụ công; định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn,cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và các quy định về dịch vụ sựnghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Cục;

b) Hướngdẫn, kiểm tra các tổ chức thực hiện dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực theo quyđịnh của pháp luật.

19. Quản lý tổ chức bộ máy, danh mục vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu ngạch công chức,hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hợp đồng lao động theo quy định củapháp luật và phân cấp của Bộ trưởng. Thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với côngchức, viên chức, người lao động theo theo quy định.

20. Hướng dẫn, kiểm tra đối với hoạt động của các hội, hiệp hội trong lĩnh vực thuộc phạmvi quản lý của Cục; tham gia ý kiến về công nhận ban vận động thành lập hội vàđiều lệ hội thuộc chuyên ngành được giao quản lý theo quy định.

21. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật;tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcvà xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng.

22. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; tổ chức quản lý việcthu, sử dụng phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

23. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với hệ thống chuyên ngành chấtlượng, chế biến và phát triển thị trường hoặc đơn vị đầu mối phụ trách lĩnh vựcquản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường tại các địa phương.

24.Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

Chi tiết Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 kèm theo


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 451/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 - (06/09/2017 02:12) Quyết định số 452/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 - (06/09/2017 02:12) Quyết định số 450/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - (06/09/2017 02:11) Quyết định số 449/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 - (06/09/2017 02:10) Quyết định số 448/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - (06/09/2017 02:08) Quyết định số 447/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 - (06/09/2017 02:07) Quyết định số 446/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản - (06/09/2017 02:05) Quyết định số 445/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ - (06/09/2017 02:04) Quyết định số 444/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ - (06/09/2017 02:01)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO