Hợp tác với Liên bang Nga    
Cập nhật: 13/06/2016 10:58
Xem lịch sử tin bài

Hợp tác với Liên bang Nga Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản

Bản ghi nhớ giữa VPSS và NAFIQAD bằng 03 ngôn ngữ

1-  Bản tiếng Việt

2-  Bản tiếng Nga;

3-  Bản tiếng Anh.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang