CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN    
Cập nhật: 18/02/2016 01:57
Xem lịch sử tin bài

CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Cục Quản lý chất ượng nông lâm sản và thủy sản và Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (sau đây viết tắt là Cục) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo quản, chế biến và phát triển thị trường nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp, phát huy những thành tựu đã đạt được từ hai Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản., tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hệ thống Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tiếp tục đoàn kết, tiếp bước các thế hệ đi trước, phấn đấu đảm nhiệm tốt hơn nữa sứ mệnh đảm bảo chất lượng, ATVS thực phẩm nông lâm thủy sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, An toàn thực phẩm, chế biến và bảo quản các sản phẩn nông lâm thủy sản và góp phần vào sự phát triển bền vững của Ngành.Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang