Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP    
Cập nhật: 12/10/2018 08:37
Xem lịch sử tin bài

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP

TT

Số GCN cấp

Ngày cấp

Đơn vị đăng ký

Hoạt động đăng ký

Số đăng ký

Lĩnh vực đăng ký

Công nhận năng lực

Tên tổ chức

Đơn vị cấp

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Năm 2017

1

01/GCN-QLCL

10.10.2017

Trung tâm Phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

 Thử nghiệm

TN 01-17 BNN

Hóa học, sinh học

BOA

16.8.2016

16.8.2019

2

02/GCN-QLCL

12.10.2017

Trung tâm Phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

 Chứng nhận

CN 02-17 BNN

Chứng nhận sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn

BOA

15.12.2016

28.6.2019

3

03/GCN-QLCL

31.10.17

Trung tâm Chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 6

 Chứng nhận

CN 04-17 BNN

Chứng nhận sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn

BOA

17.3.2017

01.3.2019

4

04/GCN-QLCL

31.10.2017

Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc

 Thử nghiệm

TN 02 - 17 BNN

Hóa học, sinh học

AOSC

18.10.2017

28.12.2018

5

05/GCN-QLCL

01.12.2017

Trung tâm Chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 2

Thử nghiệm

TN 05 - 17 BNN

Hóa học, sinh học

BOA

28.9.2016

30.6.2018

6

06/GCN-QLCL

21.12.2017

Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh An Giang

 

Thử nghiệm

 

TN 09 - 17 BNN

 

 

 

Hóa học

BOA

28.9.2016

23.12.2018

Năm 2018

1

01/GCN-QLCL

09.1.2018

Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật - Chi cục Thú y vùng VI

Thử nghiệm

TN 14 - 18 BNN

Hóa học, sinh học

AOSC

15.11.2017

21.9.2018

2

02/GCN-QLCL

09.1.2018

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi Cục chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh

Thử nghiệm

TN 13-18 BNN

Hóa học, sinh học

BOA

13.6.2018

16.5.2021

3

04/GCN-QLCL

02.2.2018

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4

Thử nghiệm

TN 20 - 18 BNN

Hóa học, sinh học

BOA

10.4.2015

30.6.2018

4

05/GCN-QLCL

23.2.2018

Trung tâm chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 1

Chứng nhận

CN 08-18 BNN

Chứng nhận sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn

BOA

29.12.2017

15.8.2018

5

06/GCN-QLCL

28.2.2018

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y TW I

Thử nghiệm

TN 21 - 18 BNN

Hóa học, sinh học

AOSC

20.12.2017

19.12.2019

6

07/GCN-QLCL

12.3.2018

Trung tâm chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 1

Thử nghiệm

TN 23 - 18 BNN

Hóa học, sinh học

BOA

25.11.2015

30.6.2018

7

08/GCN-QLCL

22.3.2018

Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II

Thử nghiệm

TN 25 - 18 BNN

Hóa học, sinh học

BOA

 

 

8

09/GCN-QLCL

05.4.2018

Công ty CP Cao su Tây Ninh

Thử nghiệm

TN 26 - 18 BNN

Hóa học

BOA

12.5.2017

27.12.2018

9

10/GCN-QLCL

17.4.18

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6

Chứng nhận (bổ sung)

CN 04-17 BNN

Chứng nhận sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn

BOA

17.3.2017

01.3.2019

10

11/GCN-QLCL

27.4.2018

Công ty CP cao su Hòa Bình

Thử nghiệm

TN 29 - 18 BNN

Cơ, Hóa

BOA

06.3.2018

06.3.2021

11

12/GCN-QLCL

24.5.2018

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I

Thử nghiệm

TN 10 - 17 BNN

Hóa học, sinh học

BOA

24.4.2018

24.4.2021

12

13/GCN-QLCL

05.6.18

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

Chứng nhận

CN 09 - 18 BNN

Chứng nhận sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn

BOA

23.4.18

23.4.2021

13

14/GCN-QLCL

14.6.18

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm Thú y trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Thử nghiệm

TN 38-18 BNN

Hóa học, sinh học

AOSC

16.10.2017

25.12.2018

14

15/GCN-QLCL

27.6.2018

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y TW I

Thử nghiệm (bổ sung)

TN 21 - 18 BNN

Hóa học, sinh học

AOSC

20.6.2018

19.12.2019

15

16/GCN-QLCL

13.7.18

Công ty cổ phần cao su Bà Rịa

Thử nghiệm

TN 49 - 18 BNN

Cơ, Hóa

BOA

21.5.18

21.5.2021

16

17/GCN-QLCL

17.7.18

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi Cục chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh

Thử nghiệm

TN 13-18 BNN

Hóa học, sinh học

BOA

13.6.2018

16.5.2021

17

18/GCN-QLCL

28.8.2018

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Thử nghiệm

TN 50 - 18 BNN

Đất, nước, phân bón, thực vật

BOA

21.12.2015

21.12.2018

18

19/GCN-QLCL

19.9.2018

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng nông lâm thủy sản (Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản Tiền Giang)

Thử nghiệm

TN 63 - 18 BNN

Thức ăn chăn nuôi, thực phẩm

BOA

27.12.2016

27.12.2019

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang