Hỏi bởi: Hoang  lúc 01:38 chiều ngày 13/11/2023a | 1 trả lời | 139 lượt xem

cập Nhật mới nhất sau 11/11/2023 danh sách co sở được phép xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc

TRẢ LỜI

Danh sách cơ sở cơ sở được phép xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc được đăng tải trên Website của Cục tại địa chỉ:

http://www.nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-du-dieu-kien-tham-gia-chuong-trinh-chung-nhan-thuy-san-xuat-khau-vao-cac-thi-truong_t221c330n39

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO