Hỏi bởi: Lê Hải  lúc 05:11 chiều ngày 08/09/2023a | 1 trả lời | 310 lượt xem

Xay xát gạo là loại hình Sơ chế hay chế biến

TRẢ LỜI

Cục đã có công văn số 847/QLCL-TTPC ngày 14/5/2019 về việc phối hợp trả lời kiến nghị của Công ty TNHH thủy sản Nigico, trong công văn “Sơ chế”, “Chế biến” được giải thích theo các Mục 1.3.5; 1.3.6 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-01:2009/BNNPTNT. Theo đó, Xay xát gạo là loại hình sơ chế. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO