Hỏi bởi: tuấn  lúc 02:36 chiều ngày 16/08/2022a | 1 trả lời | 82 lượt xem

doanh nghiệp kinh doanh nông sản cần cung cấp những hồ sơ gi khi bị thanh tra

TRẢ LỜI

Nội dung thanh tra về ATTP được thực hiện theo quy định tại Điều 67 của Luât ATTP (2010). Theo đó, Doanh nghiệp kinh doanh nông sản thực phẩm của bạn khi thanh tra cũng cần cung cấp các hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 67 nêu trên. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO