Nghị quyết số 14-NQ/BCSĐ ngày 14/12/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030    
Cập nhật: 30/12/2021 03:39
Xem lịch sử tin bài

Nghị quyết số 14-NQ/BCSĐ ngày 14/12/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 Nghị quyết số 14-NQ/BCSĐ ngày 14/12/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 5523/QĐ-BNN-CCPT ban hành chương trình kiểm soát ATTP thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang EU - (24/12/2023 09:58) Công nhận Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chế biến nông sản - (15/12/2023 09:33) Bộ Tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp - (16/11/2023 04:39) VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 03/VBHN-BNNPTNT NGÀY 23/2/2023 HỢP NHẤT THÔNG TƯ 38/2018/TT-BNNPTNT VÀ THÔNG TƯ 32/2022/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VIỆC THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG,... - (04/04/2023 09:04) Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT - (03/04/2023 02:03) Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 23/2/2023 hợp nhất Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 32/2023/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu - (15/03/2023 02:44) Công văn số 7499/BNN-TY ngày 09/11/2022 vv tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản - (09/11/2022 04:34) Công văn số 8552/BNN-QLCL ngày 16/12/2021 về việc góp ý cho Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 - (17/12/2021 08:20) Công văn số 1591/QLCL-CL1 ngày 30/11/2021 hướng dẫn đăng ký xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc theo Lệnh 248-249 - (01/12/2021 10:26)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO