Kế hoạch số 1010/KH-UBND ngày 19/5/2016 hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum    
Cập nhật: 30/05/2016 04:10
Xem lịch sử tin bài

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Kế hoạch số 820/KH-UBND ngày 11/3/2021 về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 của tỉnh Kon Tum - (16/03/2021 03:43) Báo cáo số 344/BC-SNN-KH ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT Kon Tum kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp... - (23/06/2020 04:39) Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành... - (10/01/2018 04:51) Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh KonTum - (16/01/2017 03:54) Quyết định số 125/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2016 vv ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Kon Tum - (27/09/2016 10:55) Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 vv kiện toàn BCĐ liên ngành ATTP tỉnh Kon Tum - (17/08/2016 03:28) Công văn số 1094/UBND-VX ngày 25/5/2016 vv tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm - (06/06/2016 03:25) Kế hoạch số 782 /KH-UBND ngày 19/4/2016 hành động giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 - (29/04/2016 02:35)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO