Liên kết - tiện ích
BC số 981/QLCL-KHTC ngày 29/7/2021 đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 và Kế hoạch, dự toán 2022 và giai đoạn 2022-2024 BC số 981/QLCL-KHTC ngày 29/7/2021 đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 và Kế hoạch, dự toán 2022 và giai đoạn 2022-2024
Cập nhật: 04:00 - 03/08/2021

BC số 1090/QLCL-KHTC ngày 10/8/2020 đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 và Kế hoạch, dự toán 2021 BC số 1090/QLCL-KHTC ngày 10/8/2020 đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 và Kế hoạch, dự toán 2021
Cập nhật: 04:07 - 10/08/2020

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019
Cập nhật: 11:26 - 29/10/2018

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017
Cập nhật: 03:38 - 25/05/2017

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016
Cập nhật: 04:38 - 18/02/2016

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Cập nhật: 04:04 - 18/02/2016

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2016 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2016
Cập nhật: 04:01 - 18/02/2016

Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và PTNT và dự toán ngân sách năm 2016; Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị...

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015
Cập nhật: 01:51 - 13/10/2014

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015
Cập nhật: 01:50 - 13/10/2014

Kế hoạch cử cán bộ tham gia đào tạo và góp ý chương trình đào tạo Kế hoạch cử cán bộ tham gia đào tạo và góp ý chương trình đào tạo
Cập nhật: 01:45 - 26/08/2013

Ngày 28/6/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành công văn số 1049/QLCL-VP về việc Kế hoạch cử cán bộ công chức tham gia đào tạo tiểu giáo viên và văn bản số 1051/QLCL-VP về...


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO