Liên kết - tiện ích
Thông báo tổ chức các lớp đào tạo tiểu giảng viên quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản Thông báo tổ chức các lớp đào tạo tiểu giảng viên quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản
Cập nhật: 03:28 - 18/02/2016

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015
Cập nhật: 06:05 - 23/01/2016

Ngày 21/5/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 1165/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt dự án Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối...

Kế hoạch cử cán bộ tham gia đào tạo và góp ý chương trình đào tạo Kế hoạch cử cán bộ tham gia đào tạo và góp ý chương trình đào tạo
Cập nhật: 06:03 - 23/01/2016

Ngày 28/6/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành công văn số 1049/QLCL-VP về việc Kế hoạch cử cán bộ công chức tham gia đào tạo tiểu giáo viên và văn bản số 1051/QLCL-VP về...

Tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản Tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
Cập nhật: 01:49 - 05/09/2013

Ngày 26/8/2013 Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số: 1494 /QLCL-VP về việc tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo tiểu giảng viên quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản Thông báo tổ chức các lớp đào tạo tiểu giảng viên quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản
Cập nhật: 01:47 - 09/08/2013

Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu giảng viên Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu giảng viên
Cập nhật: 01:48 - 06/08/2013

Ngày 06/8/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số: 1348/QLCL-VP gửi các Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh/Thành phố về việc Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu...

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015
Cập nhật: 01:46 - 06/08/2013

Ngày 21/5/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 1165/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt dự án Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối...


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO