Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP    
Cập nhật: 29/11/2022 02:01
Xem lịch sử tin bài

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP

TT

Tên tổ chức

Mã số

Giấy chứng nhận

Lĩnh vực

I

Đăng ký hoạt động thử nghiệm

1       

Trung tâm Phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

TN 01 - 17 BNN

01/GCN-QLCL ngày 10/10/2017

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, đất.

01/GCN-QLCL ngày 11/01/2019 (bổ sung)

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, đất

2       

Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc

TN 02 - 17 BNN

04/GCN-QLCL ngày 31/10/2017

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thủy sản, nước, bệnh thủy sản.

3       

Trung tâm Chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 2

TN 05 - 17 BNN

05/GCN-QLCL ngày 01/12/2017

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản.

4       

Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh An Giang

TN 09 - 17 BNN

06/GCN-QLCL ngày 21/12/2017

Hóa học trên nền mẫu Thực phẩm

5       

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I

TN 10 - 17 BNN

12/GCN-QLCL ngày 24/5/2018

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

6       

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi Cục chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh

TN 13-18 BNN

02/GCN-QLCL ngày 9/01/2018 (đã thay thế bởi GCN 17)

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, bệnh động vật.

17/GCN-QLCL ngày 17/7/2018 (đã hủy bỏ)

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, bệnh động vật.

06/GCN-QLCL ngày 24/10/2019 (đã hủy bỏ)

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, bệnh động vật

05/GCN-QLCL ngày 31/8/2020

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, bệnh động vật.

15/GCN-QLCL ngày 25/5/2022  Thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, xét nghiệm bệnh, thuốc thú y

7       

Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật - Chi cục Thú y vùng VI

TN 14 - 18 BNN

01/GCN-QLCL ngày 9/01/2018

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, bệnh động vật.

02/GCN-QLCL ngày 17/01/2019 (bổ sung)

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, bệnh động vật, thức ăn chăn nuôi.

03/GCN-QLCL ngày 01/4/2020 (bổ sung)

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, bệnh động vật, thức ăn chăn nuôi.

01/GCN-QLCL ngày 05/01/2023 Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, bệnh động vật. 

8       

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4

TN 20 - 18 BNN

04/GCN-QLCL ngày 12/02/2017

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, bệnh thủy sản.

9       

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y TW I

TN 21 - 18 BNN

06/GCN-QLCL ngày 28/02/2018

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi

15/GCN-QLCL ngày 27/6/2018

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi

10  

Trung tâm chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 1

TN 23 - 18 BNN

07/GCN-QLCL ngày 12/3/2018

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, đất.

05/GCN-QLCL ngày 18/6/2021 Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
03/GCN-QLCL ngày 14/2/2023 Hóa học, sinh học trên nền thực phẩm, đất, nước, thức ăn chăn nuôi
01/GCN-CCPT ngày 12/5/2023 Sinh học trên nền thực phẩm, nước, thức ăn chăn nuôi

11  

Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II

TN 25 - 18 BNN

08/GCN-QLCL ngày 22/3/2018

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước

12  

Công ty CP Cao su Tây Ninh

TN 26 - 18 BNN

09/GCN-QLCL ngày 05/4/2018

Hóa học trên nền mẫu cao su

13  

Công ty CP cao su Hòa Bình

TN 29 - 18 BNN

11/GCN-QLCL ngày 27/4/2018

Cơ lý, hóa học trên nền mẫu cao su

14  

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm Thú y trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

TN 38-18 BNN

14/GCN-QLCL ngày 14/6/2018 (đã thay thế bởi GCN 05)

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, bệnh động vật

05/GCN-QLCL ngày 4/9/2019

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, mẫu nước dung trong chăn nuôi, giết mổ, bệnh động vật

15  

Công ty cổ phần cao su Bà Rịa

TN 49 - 18 BNN

16/GCN-QLCL ngày 13/7/2018

Cơ lý, hóa học trên nền mẫu cao su

16  

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

TN 50 - 18 BNN

18/GCN-QLCL ngày 28/8/2018

Hóa học trên nền mẫu phân bón, đất, nước

17  

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

TN 17 - 18 BNN

04/GCN-QLCL ngày 20/5/2020

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, bệnh động vật.

18  

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật – Chi cục Thú y vùng III

TN 72 - 18 BNN

04/GCN-QLCL ngày 18/01/2019

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, bệnh động vật

19  

Công ty cổ phần cao su Tân Biên

TN 92 - 19 BNN

01/GCN-QLCL ngày 3/01/2020

Cơ lý, hóa học trên nền mẫu cao su

20  

Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng thủy sản Minh Phú

TN 95 - 20 BNN

02/GCN-QLCL ngày 15/01/2020

Hóa học trên nền mẫu thực phẩm

 264/QĐ-CCPT ngày 22/10/2023  Thu hồi Giấy chứng nhận số 02/GCN-QLCL ngày 15/01/2023
 21  Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6  TN 105 - 21 BNN 03/GCN-QLCL ngày 18/5/2021   Hóa học trên nền mẫu thực phẩm
22   Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh TN 113 - 21 BNN   04/GCN-QLCL ngày 9/6/2021  Sinh học trên nền mẫu bắp, đầu nành và sản phẩm từ bắp, đậu nành
 23  Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng thủy sản Minh Phú  TN 131-22BNN  38/GCN-QLCL ngày 30/11/2022  Hóa học trên nền mẫu tôm
 TN 148-23BNN  17/GCN-CCPT ngày 02/11/2023  Hóa học trên nền mẫu tôm

II

Đăng ký hoạt động chứng nhận

1

Trung tâm Phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

 CN 02-17 BNN

20/GCN-QLCL ngày 7/9/2018

Sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, VietGap trồng trọt, chăn nuôi.

2

Trung tâm Chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 6

CN 04-17 BNN

03/GCN-QLCL ngày 31/10/2017

10/GCN-QLCL ngày 17/4/2018

07/GCN-QLCL ngày 17/2/2022

Sản phẩm thủy sản, VietGap trồng trọt. VietGap chăn nuôi

3

Trung tâm chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 1

CN 08-18 BNN

05/GCN-QLCL ngày 23/2/2018

Quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm, VietGap trồng trọt, chăn nuôi

4

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

CN 09-18 BNN

13/GCN-QLCL ngày 5/6/2018

VietGap trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

5

Công ty Cổ phần Giám định và Chứng nhận hàng hóa Việt Nam

CN 41 - 20 BNN

07/GCN-QLCL ngày 26/10/2020

Sản phẩm cà phê, ca cao, chè

III

Đăng ký hoạt động giám định

1

Công ty Cổ phần Giám định và Chứng nhận hàng hóa Việt Nam

GĐ 04 - 20 BNN

06/GCN-QLCL ngày 09/01/2020

Sản phẩm Cà phê, Hạt tiêu, hạt điều

 2
 Công ty TNHH Cửu Long Rice  GĐ 05 - 21 BNN 02/GCN-QLCL ngày 29/3/2021  Sản phẩm gạo.


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO