Chi cục Trung bộ    
Cập nhật: 11/12/2015 11:41
Xem lịch sử tin bài

Chi cục Trung bộ

NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC ATTP

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ

1.Sơ đồ tổ chức

* Ban Lãnh đạo Chi cục

     - Phòng Hành chính tổng hợp;

     - Quản lý Chất lượng và Kiểm nghiệm.  

2.Cơ cấu nhân sự Trung tâm:

          Tổng:  9 Cán bộ nhân viên. Trong đó Công chức 6;  Viên chức 1; Hợp đồng lao động 2.

3.Trình độ quản lý:

                a) Trình độ học vấn: Tiến sỹ 0; Thạc sỹ 3;  Kỹ sư/Cử nhân 5; Cao đẳng/Trung cấp 1;  Khác 0.

b)Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp  0;  Chuyên viên chính 1; Chuyên viên 6.

c)Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính tri 0; Trung cấp chính trị 0; Sơ cấp chính trị: 9

d) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ (Số cán bộ được đào tạo nghiệp vụ):

Về phân tích/Đánh giá rủi ro:2;

 Về HACCP/HACCP audit: 10;

Về Thanh tra chuyên ngành: 4;

Về hệ thống đảm bảo chất lượng (ISO 9000; ISO 22000; ISO 17025): 7;

 *Chuyên môn khác  57

e) Kỹ năng hỗ trợ

- Tin học: Tin học cơ bản: 11; Tin học nâng cao: 1.

- Tiếng Anh: Tiếng Anh cơ bản: 10, Tiếng Anh nâng cao: 1

Ghi chú:

 Mục “khác*”: Nghiệp vụ kiểm tra điều kiện dảm bảo ATTP; kiểm tra lấy mẫu lô hàng TS; chương trình giám sát quốc gia; Hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012; VietGAP; VietGAHP;...

   - Số liệu được cập nhập đến ngày 31/12/2013

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO