Cơ quan địa phương    
Cập nhật: 24/11/2015 10:45
Xem lịch sử tin bài

Cơ quan địa phương Cơ quan địa phương

TT

Chi cc QLCL NLTS

Đa ch

Đin thoi

Fax / Email

Lãnh đo chi cc
(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)


1

Hà Ni

S 143 H Đc Di, Đng Đa, Hà Ni

043. 5335441

0435335441
ccqlclnlsts_snnptnt
@hanoi.gov.vn

Chi cc trưởng: Nguyễn Thị Thu Hằng (0902123469)


Phó CCT
Ngô Đình Loát (091 2259 233)
 


2

Vĩnh Phúc

Tòa nhà Liên cơ - Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

02113717556

02113717886
chicucquanlychatluongnltsvp@gmail.com

Chi Cc trưởng: Đặng Thị Phương Thủy 

Phó CCT:
1. Đặng Đình Nam

2. Đ
ng Th Lô Giang (02113.565.698)


3

Bc Ninh

Số 120, đường Huyền Quang, phường Võ Cường, tp.Bắc Ninh

02413854075

02413854075
chicucqlclbacninh@gmail.com

Trưởng Ban ATTP: Nguyn Vinh Thanh
Phó trưởng Ban: 

  1. Ông Trần Danh Phượng
  2.  Bà Nguyễn Thanh Bình
  3. Ông Nguyễn Quang Huy

4

Hưng Yên

S 1 Nguyn Lương Bng, Tp Hưng Yên

03213.538.866

03213.538.866
nafiqadhungyen@gmail.com

Chi cc trưởng: Trnh Kim Uyên (03213.538.868 / 0918.210.188)
 Phó CCT


5

Hà Nam

Khu nhà B- S Nông nghip và PTNT, Đ. Lý Thường Kit, P. Lê Hng Phong, Tp Ph

03513885758

03513 885 750
ccqlcl.hna@gmail.com

Chi cc trưởng: Trương Quc Hưng (0989661970)
Phó CCT
: Tăng Xuân Hòa (0983 493 445)


6

Hi Dương

S 113 Trn Hưng Đo- Tp Hi Dương

03203859229

03203859229
qlclhaiduong@gmail.com

Chi cc trưởng: Lê Đình Sơn (0904190843/03203853935)
Phó CCT: Nguy
n Văn Năm (0904616529  / 03203859225)


7

Hi Phòng

S 5 Chiêu Hoa, Qun Kiến An, Hi Phòng

0313877369

0313877369
chicucqlclnlts@haiphong.gov.vn

Chi cc trưởng: Đoàn Văn Chung (0313 541 328 / 0982 560 348)
Phó CCT:
1. Nguy
n Hu Cường (0313.541.329 / 0904.161.127)
2. Trần Thị Nghĩa
(0313.541.996 / 0912.083.679)


8

Thái Bình

S 02 - đường Trn Hưng Đo - phường Lê Hng Phong - TP Thái Bình - tnh Thái Bình

0363.730.259

0363.730.259
chicucqlclthaibinh@gmail.com

Chi cc trưởng: Phm Hng Trường (0906.525.018)
Phó CCT:
1. Đ
ng Văn Tri  (0912.504.591)
2. Bùi Th
Thúy  (0983.843.936)


9

Nam Đnh

S 2 Trn Thánh Tông, phường Thng Nht, Thành ph Nam Đnh

03503637856

03503632257
chicucqlclnamdinh@gmail.com

Chi cc trưởng: Trn Xuân Li (0915195785/ 03503631500)
Phó CCT:
1. Đinh H
u Thám (0912512409 / 03503666862)
2. Tr
n Văn K (0912975754 / 03503631501)


10

Ninh Bình

Tng 4 S Nông nghip và PTNT Ninh Bình- 3 Lê Hng Phong, phường Đông Thành, Thành ph Ninh Bình

0303893350

0303893351
qlnongsannb@yahoo.com.vn

Chi cc trưởng: Lê Hng Sinh (0912279866/0303.893353)
P.CCT:
1. Lê Quang L
c (0915666715 / 0303.893352)
2. Nguy
n Hu Dũng (0987112888 / 0303.893354)


11

Lai Châu

Đường Bế Văn Đàn- T 1 Phường Quyết Tiến- Th xã Lai Châu, Tnh Lai Châu

02313790019
02313790322

qlclnlslaichau@gmail.com

Chi cc trưởng: Trương Bích Lan (01668.219.433/ 02313790029)


12

Lào Cai

Nhà 2, tng III, Tr s khi 8, Phường Nam cường, TP Lào Cai, tnh Lào cai

0203824690

0203 824690
ccqlcl-snnptnt@laocai.gov.vn

Chi Cc trưởng: Vương Tiến S (0203. 823926/ 0913287525)
Phó CCT:
1. Đinh Xuân S
ơn (0203. 830862/ 0985.246.355)
2. Cao Th
Hoà Bình (0203. 824 717/ 0984 667817)


13

Đin Biên

Tổ dân phố 12, P. Him Lam, TP. Điện Biên Phủ

02303834607

0230.3834.632
chicucqlclnltsdb@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyễn Thị Phượng ()
Phó CCT: Hà Th
Thúy (01647689219/ 0230.3834.607)


14

Yên Bái

T 3, Phường Minh Tân, TP Yên Bái (Trong S Nông nghip và PTNT)

0293892629


qlclyenbai@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyn Thế S (0293.892.654/0912.282.609)
Phó CCT:
1. L
ưu Th Bích Liên (0293.892.651 / 0915.587.620)
2. Nguy
n Th Thuý (0293.892.650 / 0983.520.916)


15

Sơn La

S 182 Nguyn Lương Bng Thành ph Sơn La

02123753816

0223753886
quanlychatluongsonla@gmail.com

Q.Chi cc trưởng: Hồ Trung Kiên (0969.807.999)


16

Hòa Bình

Ph Ngc, Xã Trung Minh, Tp Hòa Bình, Tnh Hòa Bình

02183856765

nafiqadhb@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyn Hu Tài (0915224722)
Phó CCT:
1. Ph
m Hng Quân (0983344868)
2. Tr
ương Thanh Thy (0985752307)


17

Hà Giang

T 4 Phường Nguyn Trãi, Th xã Hà Giang

02193861126

0219.3861.126
 qlcl.snn@hagiang.gov.vn

Chi cc trưởng: Vi Quang Ngọc  

(0912335090)


Phó CCT: Hoàng Quang Hùng (0912026566)


18

Cao Bng

S 52 ph Kin Đng, Hp Giang, TP Cao Bng, Cao Bng

0263757866

0263756567
hanhchinhchicuc@gmail.com

P.CCT ph trách: Đoàn Đc Thin (0988982945/ 0263.602094)
Phó CCT: Nguy
n Th Chung (0948.181.934/ 0263.759.078)


19

Tuyên Quang

S 180 đường Nguyn Văn C, P. Minh Xuân, Tp Tuyên Quang

0273828588

0273828588
  ccqlcl@tuyenquang.gov.vn
qlcltq@gmail.com

P.Chi cc trưởng: Nguyn Văn Thun (0912844759)


20

Bc Kn

T 9 Phường Nguyn Chí Kiên, Th xã Bc Kn, Tnh Bc Kn

02813 812 465

02813 812 465
quanlychatluongbackan@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyn Hoàng Tùng (0912704035/02813 812 466)
Phó CCT: L
ường Th Dân (0984.434.550)


21

Lng Sơn

S 118, Đường Ba Sơn, Thôn Đi chè, Xã Hoàng Đng, Thành ph Lng sơn, tnh Lng Sơn

0253891153

0253874140
chatluongls.@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyn Đc Vit (0912271204)
Phó CCT: Nguy
n Công Hà (01682931311)


22

Thái Nguyên

T 9, Phường Đng Quang, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên

02803840685

02803840360
quanlychatluongthainguyen@gmail.com

Chi cc trưởng: Vũ Văn Phán                  

Phó CCT: Ma Văn Thái 


23

Bc Giang

S 2 Nguyn Văn C, Tp.Bc Giang, Bc Giang

02403825206

0240325206
qlclnls@bacgiang.gov.vn

Chi cc trưởng: Đào Xuân Vinh (0983015971)
Phó CCT:
1. Hà Văn Thiêm (0989751753)
2. Quách Đăng B
c (0912831599)


24

Qung Ninh

Phường Hng Hà, thành ph H Long, tnh Qung Ninh                            

0333634914

0333634914
ccqclcnn@yahoo.com

Chi cc trưởng: Nguyn Văn Vui (0912517745)
Phó CCT: 
1. Vũ Đình S
ơn (0912900415)
2. L
ưu Văn Dn (0979846288)


25

Phú Th

S 1518 Đi l Hùng Vương, phường Gia Cm, Tp Vit Trì Phú Th

02103818683

02103818683
chicucqlclnlsphutho@gmail.com

Chi cc trưởng: ngocanhclns@gmail.com (02103.818.864/ 0987165859)
Phó CCT:
1. Tr
n th Kim Hoa (0978204598)
2.  namcuong80@gmail.com (0912964525)


26

Thanh Hóa

S 17 Dc Ga, phường Phú Sơn, Tp Thanh Hoá

0373942301

0373942303
chicucqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Chi cc trưởng: Đỗ Xuân Trường  (0988082028 /  0373942305)  

Phó CCT: Nguyn Xuân Đng (0919018959 /  0373942975)


27

Ngh An

129 Lê Hng Phong, Tp Vinh, Ngh An

0383830075

 0383.830075
qlcl.snn.na@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyễn Văn Hà (0903.461.861) haqlclna@gmail.com
Phó CCT:

1) Lê Văn Khương (0912.232.488) khuongqlcl@gmail.com

2) Lê Anh Tường (0904.313.676) leanhtuong@gmail.com


28

Hà Tĩnh

S 04, đường Xô Viết Ngh Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tnh Hà Tĩnh

039 3855650


qlclnltshatinh@gmail.com

Trưởng phòng : Phan Văn Dũng (0982693098)


29

Qung Bình

Số 15 Quang Trung - TP. Đồng Hới - Quảng Bình


(0232) 3858226

Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

qlxdct.snn@quangbinh.gov.vn

Từ ngày 01/5/2021 Quảng Bình không còn Chi cục QLCL

30

Qung Tr

S 63 Trn Hưng Đo, Th xã Đông Hà,  Qung Tr

053.355.6213

053.355.6213
ccqlclqt@gmail.com

Chi cc trưởng: Phan Hu Thng (0905075595/ 0533.556699)
P.CCT: Lê Th
Ngc Dip (0533.556212)


31

Tha Thiên Huế

S 37 Phm  văn Đng, Phường V D, Tp Huế

054.3936877

054.3936877

Chi cc trưởng:  Lê Văn Bình (0914.425.503)
P.CCT:
1. Tôn Th
t Các (0914.019.025)
2. H
Đăng Khoa  (0905.077.576)


32

Đà Nng

S 6 Trần Quý Cáp, Tp Đà Nng

05113562731

05113562731
ccptnt@danang.gov.vn

Chi cc trưởng: Nguyn T (0907703863/ 05113828655)
P.CCT
1. Lê Qu
c Thnh (0905182717/ 05113565615)
2. Tr
n Chiêm (0905058678/ 05113562803)


33

Qung Nam

Số 119,Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam


02353845642

023503810717
snnptntqna@gmail.com

snnptnt@quangnam.gov.vn

Phòng QLCL nông lâm sản và thủy sản


34

Qung Ngãi

S 243/1 Nguyn Công Phương, Phường Nghĩa L, Tp Qung Ngãi, Qung Ngãi

0553713131

055.3713315
ccqlcltyts-snn@quangngai.gov.vn

Chi cc trưởng: Võ Văn K (0913488769)
P.CCT:
1. Lê Văn Nghiêm (0905052799)                                
2. Nguy
n Đc Binh (0918138842)


35

Bình Đnh

S 110 Trn Hưng Đo, Phường Hi Cng, Tp Quy Nhơn, Bình Đnh

0563894474

056.3894474
nafiqad.bdi@gmail.com

Chi cc trưởng: H Phước Hoàn (056.3.601.415)
Phó CCT:

1) Nguyễn Thanh Hưng


36

Phú Yên

01A Lý T Trng, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên

0573843201
0573.841455

057.3842.456
qlclpy@yahoo.com.vn/ qlclphuyen@gmail.com

Chi cc trưởng: Đng Phúc (0914 090 682)
Phó CCT:
1. Nguy
n Văn Hân (0905 137 440)
2. Nguy
n Văn Hòa (0905 319 725)


37

Khánh Hòa

Khu liên cơ 1 s 85 đường 2/4, phường Vn Thng, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

0583560142

058.3560.142
qlclkh@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyễn Ngọc Việt (0977333579)

P.CCT: Lê Đình Khiêm (0913246672)


38

Ninh Thun

S 263/26 Đường Ngô Gia T, Thành ph Phan Rang- Tháp Chàm, NT

0683826885

0683826885
chicucqlclninhthuan@gmail.com

Chi cc trưởng: Dương Đình Phương 
P.CCT: 

1.Trương Văn Xa (0908138034)

2. Huỳnh Thanh Trúc


39

Bình Thun

S 512b Th Khoa Huân, Thành ph Phan Thiết

0623710175

0623710170
ccqlclnlts@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chi cc trưởng: Lê Đc Minh (0987113737/ 0623710171)
P. CCT:
1. Lê Ng
c Thành (0623710172/0987872259)                              
2. Nguy
n Văn Mnh (0623710174/0908124345)


40

Gia Lai

S 24 Quang Trung, TP. Pleiku, Gia Lai

0593823348

0269.3720.331
qlclgialai@gmail.com
ccqlcl.snnptnt@gialai.gov.vn

Chi cc trưởng: Lê Huy Toàn (0914164257)
P.CCT: Nguy
n Gia Thanh (0914024570)


41

Kon Tum

462 Đào Duy Từ - Tp Kon Tum

0603861164

0603.861.164
ccqlclnls.snn@kontum.gov.vn

Chi cc trưởngĐỗ Thị Bích Trâm 

(0982 889 189)

Phó CCT: 

- Võ Trọng Nghĩa


42

Đk Lk

Km 9 quc l 14, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thut, tnh Đk Lk

05003957473

05003957473
chicucqlchatluong@nnptnt.daklak.gov.vn

Chi cc trưởng: Trn Ngc Thanh (0913435100)
P.CCT:
1. Tr
n Quc Toàn (0905122186)
2. Đ
ng Ngc Luyn (0905092389)


43

Lâm Đng

Tng 5 B2-Trung tâm hành chính tnh Lâm Đng, 36 Trn Phú - Phường 4 - Đà Lt

0633811953

063.3549.095
ccqlcllamdong@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyn Văn Lc (01668885426)
Phó CCT:
1. Nguy
n Phúc Tín (063.3810332/ 0198.824.678)
2. Nguy
n Văn Hng (0903943652)


44

Đk Nông

Th trn Gia Nghĩa, tnh Đk Nông

05013549268

05013549268
chicucqlcldaknong@gmail.com

Chi cc trưởng: Trn Văn Tùng (0914.093.277)
Phó CCT: Nguy
n Thin Chân (0905888707)


45

TP H Chí Minh

18 Cách mạng tháng tám, phường Bến thành, qun 1, thành ph H Chí Minh

028-36016401

Email: bqlattp@tphcm.gov.vn

Website http://bqlattp.hochiminhcity.gov.vn

Trưởng ban Phạm Thị Phong Lan (0903362586)
 Phó TB:
1. Lê Minh Hải
(0903918505)
2. Huỳnh Thị Kim Cúc
(0907698440)


46

Bình Dương

S 60,đường Lê Th Trung, phường Phú Li, thành ph Th Du Mt, Bình Dương.

06503815222

0650.3815567
ccqlcl@binhduong.gov.vn

Chi cc trưởng: Đinh Thiên Thun (0913 153 133/ 0650.3815333)
Phó CCT:  Li
u Văn An (0989 531 985/ 0650.3815234)


47

Bình Phước

Tân Trà, Tân Bình, TX Đng Xoài

06513700234

06513897124
qlclnltsbp@gmail.com

Chi cc trưởng: Vương Văn Thình (0918598456)
P.CCT: Võ Ngãi (0973850430)


48

Tây Ninh

S 96 Đường Phm Tung, Khu ph 1, Phường 3 Th xã Tây Ninh

0663826313

0663826313
chicucqlcltn@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyn Hoài Dân
Phó CCT: Nguy
n Minh Đc


49

Đng Nai

Xa l Hà Ni, KP, Phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, Đng Nai

0618878245

0613894638
ccqlcl@dongnai.gov.vn

Chi cc trưởng: Nguyn Hu Danh (0613894689/ 0918531602)
Phó CCT:
1. Lê Minh Hân (0613894535/ 0908400178))
2. Lê Kỳ Liêm (0613894535/0918744279)


50

Bà Ra-Vũng Tàu

Khu ph Long Bình, Th trn Long Đin, tnh Bà Ra, tnh BRVT

0643653028

0643653031
qlclnlts@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyn Anh Phương (0913947664)
Phó CCT: Tr
nh Đc Toàn (0902636261)

PCCT: Phạm Thị Na (0986026060)                                


51

Long An

Khu ph Thanh Xuân, Phường 5, Ql 1, thành ph Tân An

0723525864

072.3525861
ccqlclnlsvts@longan.gov.vn

Chi cc trưởng: Nguyn Văn Cường (0903725166/ 072.3526861)
Phó CCT: Lê H
ng Sơn (0908171391/ 072.3525862)


52

Đng Tháp

S 14/1, đường 30/4, Phường 1 Tp Cao Lãnh- Đng Tháp

0673874115

0673876605
chicucqlcldt@gmail.com

Chi cc trưởng: Phm Minh Quyn (0913967946)
Phó CCT:
1. Huỳnh Văn Thao (0907822060)                           
2. D
ương Th Trường (0919099432)


53

Tin Giang

Khu ph Trung Lương, Phường 10, Tp M Tho, tnh Tin Giang

0733955316
0733.955.790

0733.955.317
snnptnt.ccqlcl@tiengiang.gov.vn

Chi cc trưởng: Nguyn Tn Quc (0733.955315 - 0979.799.775)
Phó CCT:
1. Huỳnh H
u Đc (0736.268.062-
0908.207.754)                                            2. 2. Nguy
n Minh Hiếu (0733.868.655-
0918.350.938)

3. Võ Quốc Cường (0918 528 499)


54

Bến Tre

S 8 đường Nguyn Trung Trc, P1, Tp Bến Tre

0753827337

0753827337
ccqlcl.snn@bentre.gov.vn

Chi cc trưởng: Trn Ngc Nhun (0753817796/ 0903913924)
Phó CCT: Nguy
n Văn Dũng (0753827337/0913825356)


55

An Giang

S 04 Nguyn Du, Phường M Bình, Tp Long Xuyên, An Giang

0763957471

076.3957.470
ccqlclnlts@gov.com

Chi cc trưởng: Ngô Đình S
Phó CCT:
1. Tr
n Văn Nhì
2. Nguy
n Nim


56

Cn Thơ

S 4 đường Ngô Hu Hnh, q. Ninh Kiu, Tp Cn Thơ

07103. 817.921

07103.817.920
ccqlclnlsts@cantho.gov.vn
ccqlclcantho@yahoo.com.vn

Chi Cc trưởng: Nguyn Minh Hi (07103817921/0917557657)
Phó CCT: Nguy
n Th Phương (07103817921/0983117817)


57

Vĩnh Long

S 107/2 đường Phm Hùng, Phường 9, Tp Vĩnh Long

070.3880.456 - 880457

0703880457
qlclnlts.vinhlong@gmail.com

Chi Cc trưởng: Lê Thống Nhất 

SĐT: (0983.270.345)

Phó CCT: 
1. Đ
ng Sao Lel (0979.234.941)
2. Thái Thành Tri
u (0169.660.2244)


58

Trà Vinh

S 36A đường Bch Đng, Txã Trà Vinh

0743754699

0743754699
qlclnonglamthuysantv@gmail.com

Chi cc trưởng: Phm Thái Cường (0989049573/0746272655)
Phó CCT:  Tr
n Văn Lin (0913188327/0746272654)                               


59

Kiên Giang

S 19 Đường Hunh Tnh Ca, phường Vĩnh Thanh Vân, Thành ph Rch Giá, Kiên Giang

0773879832

0773.962.020
chicucquanlychatluongkg@yahoo.com.vn


Chi cc trưởng: 

Nguyễn Văn Tâm (0919 311331)


Phó CCT:
1. Ngô Th
Hng Liên (0919.095.597)
2. Kim Hoàng Thanh (0945.559.499)

3. Trần Quốc Tuấn (0988 968847)


60

Hu Giang

S 5, đường Xô Viết Ngh Tĩnh, Phường 5, tp V Thanh, Hu Giang

07113582204

07113.582.204
qlclnlshgi@gmail.com

Chi cc trưởng: Nguyn Minh Đc (07113582222/ 0913530703)
P.CCT: Phan Văn Dũng (0919438464)


61

Sóc Trăng

Lu 2, s 134 đường Trn Hưng Đo, P2, Tp Sóc Trăng

0793626464

079.3628.833
ccqlclnlsts.sonnptnt@soctrang.gov.vn

Chi cc trưởng: Phan Thanh Chiến (0903314333)
Phó CCT:
1. Nguy
n Đc Thng (0918243502)                                2. Dip M Nhung (0902727993)
3. Ph
ương Ngc Tuyết (0919616297)


62

Bc Liêu

S 08 Nguyn Tt Thành, phường 1, Th xã Bc Liêu, tnh Bc Liêu

07813957366

07813957619
chicucqlclbl@yahoo.com.vn

Chi cc trưởng: Lâm Hng Khánh (0913892041/07813958701)
Phó CCT:
1. Tr
n Quc Hi (0918668629/07813957367)
2. Tr
nh Văn Thăm (0913648119/07813957368)


63

Cà Mau

S 20A, Nguyn Tt Thành, P.8, Tp Cà Mau, tnh Cà Mau

07803828644

07803828644
qlclcm@yahoo.com.vn

Chi cc trưởng: Võ Thành Tiếm (0913722833)
Phó CCT:
1. Nguy
n Vĩnh Nghi (0983677766)


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO